2024-04-14 Malda kriptoje prie bažnyčios fundatorių kapų

Nutraukos: B. Gudauskas


Dievo Gailestingumo savaitė>>>

Didysis Velykų tridienis

Didžiausius žmonių atpirkimo slėpinius Bažnyčia kasmet švenčia nuo Didžiojo ketvirtadienio vakaro Mišių iki Prisikėlimo sekmadienio Vakarinės maldos. Šis laikas vadinamas „Nukryžiuoto, palaidoto ir prisikėlusio Kristaus tridieniu”. Jis vadinamas „Velykų tridieniu”, nes sudabartinamas ir įgyvendinamas Velykų slėpinys, tai yra Viešpaties perėjimas iš šio pasaulio pas Tėvą. Švęsdama šį slėpinį liturginiais ir sakramentiniais ženklais Bažnyčia vienijasi su savo Sužadėtiniu Kristumi.

Per pirmąsias dvi Tridienio dienas tęsiamas šventas Velykų pasninkas, kurio metu pagal pirminę tradiciją Bažnyčia pasninkauja, nes „iš jos atimtas Sužadėtinis”. Didįjį penktadienį visur dera laikytis pasninko ir abstinencijos; rekomenduojama pratęsti pasninką ir Didįjį šeštadienį, kad Bažnyčia pakilia ir atvira dvasia ateitų į Prisikėlimo sekmadienio džiaugsmą.

2024-02-14

Gavėnia – tai tarsi visuotinės Bažnyčios rekolekcijos, susikaupimo ir atgailos laikas, kurio metu tikintieji raginami pažvelgti į Kristaus slėpinį, semtis iš jo jėgų, nuvalyti savo širdį, peržvelgti savo krikščionišką gyvenimą ir atgailos bei susitaikinimo dvasia ruoštis Kristaus prisikėlimo įvykiui.

Sausio 25 d. Šv. Apaštalo Pauliaus atsivertimas

šv. Paulius

Didysis tautų apaštalas šv. Paulius gimė Kilikijos mieste Tarse, dabartinėje pietų Turkijoje. Jam buvo duotas pirmojo hebrajų karaliaus vardas – Saulius. Jis augo kaip privilegijuotas Romos pilietis, laikėsi Mozės įstatymo. Jis nepažinojo Kristaus ir nepriklausė prie pirmųjų dvylikos, paties Jėzaus pakviestų apaštalų. Paulius buvo išsilavinęs vyras ir priklausė fariziejų sektai. Todėl iš pradžių smarkiai persekiojo krikščionis manydamas, kad taip pasitarnaus Dievui.>>>

Atlaidų akimirkos

Nuotraukos Bronius Gudauskas >>>

2023-12-03

Adventas. Tai keturis sekmadienius apimantis laikotarpis, kurio pavadinimas kildinamas iš lotyniško žodžio adventus, reiškiančio atėjimą. Remiantis krikščionišku mokymu, adventas yra laikotarpis, simbolizuojantis Jėzaus gimimo – atėjimo laukimą.

2023-08-27

Sekmadienį mūsų parapijoje buvo Paguodos Dievo Motinos atlaidai. Susirinko parapijiečiai ir svečiai. Ši šventė yra mūsų parapijos tradicija. Švenčiame ne tik atlaidus, bet taip iš tikrųjų atsisveikiname su vasara ir šventėmis. Procesijų sezonas baigiasi o vaikams atostogos.

2023-06-11

Devintinės – dar viena svarbi pagal šv. Velykų datą kilnojama krikščioniška šventė, skirta Švč. Kristaus Kūnui ir Kraujui pagerbti. Po Šventųjų Mišių įvyko tradicinė procesija vedama kunigu kleb. D. Dikevič. Br. Gudausko nuotraukos>>>

2023-06-04

Sekmadienį, išgyvenome Švenčiausiosios Trejybės iškilmę. Tikėjimas vienu Dievu trijuose asmenyse yra vienas specifiškiausių krikščionybės elementų. Jokia kita religija nesuteikia šios tikėjimo paslapties. Šventosios Trejybės egzistavimas yra mūsų tikėjimo dogma. Vien žmogiškasis protas šios tiesos nebūtų priėjęs. Jėzus Kristus mums tai apreiškė. Šventės akimirkos

2023-03-18

Jau kelintą kartą Vaidotų parapijos vaikų dienos centro jaunimas padeda organizacijai @Maisto bankas # rinkti maisto produktus nepasiturintiems žmonėms. Dėkojame savanorėms merginoms už drąsą ir pagalbą!

Ačiū visiems aukotojams, kurie prisideda prie gerų darbų!

2023-02-22

GAVĖNIA yra susikaupimo, atgailos ir dvasinio atsinaujinimo laikas.

Gavėnia – tai metas, kai mes esame kviečiami stabtelėti ir apmąstyti, suvokti bei pripažinti savo žmogiškosios prigimties trapumą ir pažeidžiamumą, nes mes vieni patys esame silpni ir bejėgiai, o su Dievu – stiprūs ir galingi

2023-02-19

Vaidotų parapijos užgavėnių Šv. Mišių ir šventės akimirkos

Po Šventųjų Mišių parapiječiai su Dienos Centru suorganizavo linksmą Užgavėnių šventę į kurią rinkosi ne tik parapijiečiai, bet ir parapijos svečiai. Visų pamėgtuose Parapijos namuose, susirinkusius liksmino Meškis IRON

Fotografas Bronius Gudauskas, daugiau šventinių nuotraukų…

2023-01-28

Rudaminos daugiafunkciniame kultūros centre susirinko įvairiaspalvis atlikėjų, ansamblių ir chorų būrys į koncertą-konkursą „Kalėdinių ir pastoralinių giesmių vakaras”. Ansamblių kategorijoje prizininkais tapo mūsų parapijos šlovinimo grupė Ama Deus. Kaip dainuoja grupė, galima išgirsti ir pamatyti mūsų Youtube kanale.

2023-01-22

Atlaidai, parapijos šventė – Šv. Apaštalo Pauliaus Atsivertimas. Šventėme iškilmingomis šv.Mišiomis. vadovaujant kun. Kęstučiui Palikšui. Išklausė išpažinčius kun. Stanislovas Valiukevičius. Po Šv. Mišių buvo pašventinta figūrėlė Šv. Ritos, patekusiųjų į beviltišką padėtį globėja. Nuotraukos: Bronius Gudauskas >>>

2023-01-05

Mūsų parapijos senjorų susitikimas su Leokadija Chaninovič (Bujel) – apdovanojimo „Pasaulio tautų teisuolė” laureate

…1943 m. vasario 13 d. Fejga Dusiacka kartu su kitais žydais buvo vežama į Panerius bausmės įvykdymui. Prasidėjus egzikucijai, Fejga metėsi į duobę tarp nužudytųjų kūnų. Kai policininkai paliko egzekucijos vietą, mergina nubėgo per mišką link Vaidotų kaimo. Ji surado Bujelių namus, kuriuose vaikystėje su broliais ir seserimi praleisdavo atostogas, ir ten pasislėpė. Kai į Bujelių namus užsuko žydų ieškantys policijos pareigūnai, Katažyna Bujel liepė Fejgai užlipti ant krosnių, o dukroms Kristinai ir Leokadijai atsigulti ant jos ir apsimesti miegančiomis. Policininkai mergaitės nerado ir paliko….

2022-XI-03

Įvyko trečiasis Gyvojo Rožinio maldos grupės susitikimas, lydimas Rožinio malda, Šv. Mišiomis ir bendryste Agapės metu. Kiekvieną pirmą mėnesio šeštadienį 8:30 val. Gyvojo Rožinio maldos grupės nariai meldžiasi parapijiečių intencijomis, kurias kviečiame užrašyti ir palikti intencijų dėžėje prie Švč. M. Marijos altoriaus.

2022-XI

Vaidotų gyvenvietėje įsikuręs Pagirių meno mokyklos dailės skyrius, lapkričio 8 – 15 dienomis surengė parodą, skirtą Lenkijai, mūsų Parapijos namuose. Parodoje buvo eksponuojami Pagirių meno mokyklos mokinių Gustės Klebauskaitės, Kamilės Preibytės, Anastasijos Juganovos, Darijos Makevič, Ilonos Tarasevičiūtės, Andrėjos Matuiza, Amelijos Juškaitės, Gabrielės Venckutės, Adelės Bagdonavičiūtės, Saros Zakis, Milanos Lazdovskajos  kūrybiniai darbai. Mokinius paruošė vyresnysis dailės mokytojas Pavel Bota.

Daugiau nuotraukų>>>

2022-XI-06

Sekmadienis vėlinių oktavoje: maldos prie bažnyčios fundatorių ir kunigų kapų

Derliaus šventė Vaidotų parapijoje

2022-IX
Rugsėjo mėnesį visoje šalyje vyksta regioninės, seniūnijos  arba parapijinės  derliaus šventės. Sekmadienį mūsų bažnyčioje taip pat užsiminė apie ūkininkų vargus, buvo palaiminti šių metų derlios. Po mišių parapijiečiai buvo pakviesti į parapijos namų kiemelį, kur didžiuliame puode laukė moliūgų sriuba.

foto: B. Gudauskas

Sutvirtinimo sakramento iškilmės, šeštadienis, rugsėjo 17 d. 2022.

Rugpjūčio 28 d., sekmadienį, Vaidotų parapijoje įvyko atlaidai

Ceremonija prasidėjo Švenčiausiojo Sakramento adoracija, po kurios vyko procesija ir šv.Mišios lenkų ir lietuvių kalbomis.
„Broliai ir seserys, nuoširdžiai sveikinu jus Paguodos Dievo Motinos piligriminėse Mišiose. Pagal Šventąjį Raštą, Dievas guodžia žmogų įvairiais būdais, tačiau vienas iš tokių gana dažnų būdų yra tai, kad Dievas vadina žmogų vardu. Pavyzdžiui, prisikėlęs Jėzus atsigręžė į Mariją Magdalietę ir pasakė: „Marija, neverk“. Bažnyčioje save vadiname broliais ir seserimis, o parapijos namuose galime vadinti vieni kitus vardu. Parapijos namai tam tikra prasme yra tokia paguodos vieta“. – kalbėjo Vaidotų parapijos klebonas kun. Danielius Dikevičius.

Vilniaus vyskupas Arūnas Poniškaitis per pamokslą, be kita ko, iškėlė nuolankumo tema, pabrėžianti, kad apsimetėlis, tarnaujantis kažkokiems tikslams pasiekti, yra didžiausias pasididžiavimas – „Jėzus ne apie tai sako“. Dvasininkas pastebėjo, kad vieniems likimas paskutinėje vietoje, šešėlyje, „yra saugus variantas“, nes nemato savo klaidų ir iš ten gali kritikuoti kitus. „Tačiau tai reikštų, kad mes palaidojame savo talentą ir taip jį prarandame patys“, – sakė vyskupas.

„Dievas mums nieko neparduoda, kad iš to gautume naudos – viskas yra dovana – visas mūsų gyvenimas ir sugebėjimai, bet tai savo ruožtu turėtų likti dovana, t.y. mumyse turėtų būti pažymėta dovanos ženklu ir tapti dovana kiti. Priešingu atveju jis miršta. Širdis, kuri bijo atsakomybės, įsipareigojimų, širdis, kuri bijai mylėti, dūsta. Jėzus apie tai nesako. Jėzus atėjo, kad turėtume gyvenimą, kad turėtume jo apsčiai. Tai gyvenimas, kuris nepriklauso nuo turto, garbės vardų. Pasirinkti paskutinę vietą reiškia būti ten, kur jau yra Jėzus, turėti tą patį siekį, kuris buvo Jame. – per pamokslą kalbėjo vyskupas.

Daugiau nuotraukų galerijoje…