Matka Pocieszycielka

IMG 20190825 134443

Litania do Matki Bożej Pocieszenia                                                                           

• Kyrie, elejson
• Chryste, elejson
• Kyrie, elejson
• Chryste, usłysz nas
• Chryste, wysłuchaj nas
zmiłuj się nad nami!
• Ojcze Miłosierdzia,
• Synu, Dawco pokoju,
• Duchu Pocieszycielu,
pociesz nas!
• Święta Maryjo, Matko nadziei naszej,
• Święta Maryjo, Matko naszej drogi,
• Święta Maryjo, Matko Bożego światła,
• Pełnio Izraela,
• Przepowiednio naszych czasów,
• Jutrzenko nowego świata,
• Matko Boża,
• Matko Mesjasza Wybawcy,
• Matko Odkupionych,
• Matko wszystkich narodów,
• Dziewico milcząca,
• Dziewico słuchająca,
• Dziewico wielbiąca Boga,
• Służebnico Pańska,
• Służebnico Słowa,
• Służebnico odkupienia,
• Służebnico Wybranych,
• Uczennico Chrystusa,
• Świadku Ewangelii,
• Siostro ludzi,
• Początku Kościoła,
• Matko Kościoła,
• Obrazie Kościoła,
• Maryjo, błogosławiona między niewiastami,
• Maryjo, wielkości kobiety,
• Niewiasto wierna w oczekiwaniu,
• Niewiasto wierna w powierzonym Ci zadaniu,
• Niewiasto wierna pielgrzymowaniu,
• Niewiasto wierna pod krzyżem,
• Pierwsza w tajemnicy Zmartwychwstania,
• Klejnocie Zesłania Ducha Świętego,
• Gwiazdo ewangelizacji,
• Obecnością jaśniejąca,
• Na modlitwie trwająca,
• Otwarta na wołanie nasze,
• Obecnością nas wspomagająca,
• Nadziejo ubogich,
• Ufności pokornych,
• Podporo wzgardzonych,
• Ukojenie uciśnionych,
• Obrono niewinnych,
• Odwago prześladowanych,
• Otucho wygnańców,
• Wołająca o wolność,
• Jednocząca nas wszystkich,
• Głosząca pokój narodom,
• Znaku matczynego oblicza Boga,
• Znaku bliskości Ojca,
• Znaku miłosierdzia Syna,
• Znaku działania Ducha Świętego,
zmiłuj się nad nami!
• Chryste, władco historii,
• Chryste, Zbawicielu człowieka,
• Chryste, nadziejo stworzenia,

K: Tyś naszą ucieczką, o Pani,
W: pomocą w uciskach i smutku..

K: Módlmy się: Panie Jezu Chryste, Ty dałeś nam Rodzicielkę swoją, Dziewicę Maryję, której przesławny obraz czcią otaczamy, jako Matkę pocieszenia. Dozwól, prosimy, abyśmy ustawicznie Jej macierzyńskiej pomocy wzywając, zasłużyli nieustannie doznawać owoców Twego Odkupienia.
Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

 

 

_________________________________________________________________

 

LITANIA

do Najśw. Maryi Panny Pocieszenia

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

   

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuch. nas.

   

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.

   

Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.

   

Duchu święty Boże, zmiłuj się nad nami.

   

Święta Trójco jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

   

 

Święta Maryo,

 

Święta Boża Rodzicielko,

 

Święta Panno nad Pannami,

Módl się za nami!

Święta Maryo, przed wiekami na macierzyństwo Boskie wybrana,

 

Święta Maryo, przybytku Trójcy Przenajświętszej,

 

 

Matko żyjących,

 

Matko do Ciebie się uciekających,

 

Matko pięknego umiłowania,

 

Matko świętej nadziei,

 

Matko wszystkim zbawienie rodząca,

 

Matko pełna wszelakiej słodyczy,

 

Matko ludzkiego odrodzenia,

 

Pocieszycielko wszystkich smutkiem utrapionych,

 

Uweselenie wszystkich Świętych,

 

Wybawicielko w niewoli będących,

 

Lekarko chorujących,

 

Wspomożycielko ubogich i sierót,

 

Raju rozkoszy,

Módl się za nami!

Drzewo żywota wiecznego,

 

Domie mądrości,

 

Bramo niebieska,

 

Miasto ucieczki grzeszników,

 

Chwało Jerozolimska,

 

Święte miejsce Boże,

 

Skrzynio Boskiego przymierza,

 

Ołtarzu wdzięcznych wonności,

 

Drabino Jakóbowa,

 

Źwierciadło bez zmazy,

 

Lilio między cierniem,

 

Krzaku pałający niezgorzały,

 

 

Czyste runo Gedeonowe,

 

Stolico Salomonowa,

 

Potomku z domu Dawidowego,

 

Wieżo z kości słoniowej,

 

Twierdzo chwały Boskiej,

 

Plastrze rozpływający się,

 

Studnio naznaczona,

 

Ogrodzie zamknięty,

 

Źródło wód żywych,

 

Gwiazdo zaranna,

 

Zorzo powstająca,

 

Piękna jako księżyc,

Módl się za nami!

Wybrana jako słońce,

 

Obłoku łask Boskich z morza powstający,

 

Tęczo obok tronu Boskiego siedmiu darami jaśniejąca,

 

Wojsko obozów uszykowane,

 

Stolico chwały Boskiej,

 

Ziemio Pańska błogosławiona,

 

Naczynie poświęcone,

 

Lichtarzu złoty,

 

Góro Efraim,

 

Kościele miłosierdzia Bożego,

 

Zasłono od upałów gniewu Boskiego,

 

 

Od wszelkich niebezpieczności,

 

Przez niepokalane poczęcie Twoje,

 

Przez święte Narodzenie Twoje,

 

Przez dziwne Zwiastowanie Twoje,

Wybaw nas Maryo!

Przez najczystsze Oczyszczenie Twoje,

 

Przez chwalebne Wniebowzięcie Twoje,

 

Przez tryumfalne Ukoronowanie Twoje,

 

My grzeszni Ciebie prosimy,

 

Abyś nam prawdziwą pokutę uprosiła, Ciebie prosimy,

 

Abyś bractwa Tobie osobliwem posłuszeństwem nabożne, zachować i rozmnażać raczyła, Ciebie prosimy,

Wysłuchaj nas o Maryo!

Abyś Kościołowi Twemu święt. i wszystkiemu ludowi chrześcijańskiemu pokój i jedność uprosiła, Ciebie prosimy,

 

Abyś wszystkim zmarłym braciom i siostrom i wszystkim prawowiernym wieczne odpocznienie uprosiła, Ciebie prosimy,

 

Matko Boża, Ciebie prosimy,

 

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Przepuść nam Panie.

   

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Wysłuchaj nas Panie.

   

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Zmiłuj się nad nami.

   

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

   

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

   

V. Módl się za nami święta Boża Rodzicielko.

   

R. Abyśmy się stali godnymi obietnic Pana Chrystusowych.

   

Módlmy się:

 Wszechmogący wieczny Boże, któryś raczył Synowi Twojemu ciało i duszę wielebnej Panny i Matki Maryi, za sprawą Ducha świętego, miasto godnego do mieszkania pałacu przygotować, daj abyśmy, którzy się z wyznania tej pamiątki weselimy, za Jej dostojną przyczyną byli od niebezpieczeństw przyszłych i od wiekuistej śmierci wyzwoleni. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.