Katecheza

Modlitwa i życie chrześcijańskie są nierozłączne, gdyż chodzi o tę samą miłość i o to samo wyrzeczenie, które wypływa z miłości. Modlitwa to rozmowa z Bogiem, zawsze jest możliwa i stanowi życiową konieczność.


 Dziesięć przykazań Bożych4

Jam jest Pan Bóg twój, który cię wywiódł z ziemi egipskiej z domu niewoli.

1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną.

2. Nie będziesz brał imienia Pana Boga swego na daremno.

3. Pamiętaj , abyś dzień święty święcił.

4. Czcij ojca swego i matkę swoją.

5. Nie zabijaj.

6. Nie cudzołóż.

7. Nie kradnij.

8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.

9. Nie pożądaj żony bliźniego swego.

10. Ani żadnej rzeczy , która jego jest.

 Główne prawdy wiary

1. Jest jeden Bóg.

2. Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza a za złe karze.                                 

3. Są trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.

4. Syn Boży stał się człowiekiem, umarł na krzyżu i zmartwychwstał dla naszego zbawienia.

5. Dusza ludzka jest nieśmiertelna.

6. Łaska Boska jest do zbawienia koniecznie potrzebna.

 

Gdy Jezus przebywał w jakimś miejscu na modlitwie i skończył ją, rzekł jeden z uczniów do Niego: <<Panie, naucz nas modlić się, jak i Jan nauczył swoich uczniów>>" (Łk 11, 1). W odpowiedzi na tę prośbę Pan powierza swoim uczniom i swojemu Kościołowi podstawową modlitwę chrześcijańską.

1. Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
święć się imię Twoje;
przyjdź Królestwo Twoje;
bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;                 girl
i odpuść nam nasze winy,
jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode Złego. Amen.

                     2. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

 3.Wyznanie wiary (Skład Apostolski)

Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego,  Stworzyciela nieba i ziemi,  i w Jezusa Chrystusa,  Syna Jego Jedynego, Pana naszego,  który się począł z Ducha Świętego,  narodził się z Maryi Panny,  umęczon pod Ponckim Piłatem,  ukrzyżowan, umarł i pogrzebion,  zstąpił do piekieł,  trzeciego dnia zmartwychwstał,  wstąpił na niebiosa,  siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego,  stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych.  Wierzę w Ducha Świętego,  święty Kościół powszechny,  Świętych obcowanie,  grzechów odpuszczenie,  ciała zmartwychwstanie,  żywot wieczny.  Amen

4. Wyznanie wiary (Credo Nicejsko-Konstantynopolitańskie)

Wierzę w jednego Boga,  Ojca wszechmogącego,  Stworzyciela nieba i ziemi,  wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych.  I w jednego Pana Jezusa Chrystusa,  Syna Bożego Jednorodzonego,  który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami.  Bóg z Boga,  światłość ze światłości.  Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego.  Zrodzony, a nie stworzony,  współistotny Ojcu,  a przez Niego wszystko się stało.  On to dla nas, ludzi,  i dla naszego zbawienia  zstąpił z nieba.  I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy,  i stał się człowiekiem.  Ukrzyżowany również za nas,  pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany.  I zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo.  I wstąpił do nieba;  siedzi po prawicy Ojca.  I powtórnie przyjdzie w chwale  sądzić żywych i umarłych:  a królestwu Jego nie będzie końca.  Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela,  który od Ojca [i Syna] pochodzi.  Który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę;  który mówił przez proroków. Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół.  Wyznaję jeden chrzest  na odpuszczenie grzechów.  I oczekuję wskrzeszenia umarłych.  I życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen.

 

-samual-line-art-700808-print5. Anioł Pański
                               Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi,
                                                                       I poczęła z Ducha Świętego.12-samuel-is-called-by-god-by-joshua-reynolds-coloring-page
                                                         Zdrowaś Maryjo
                                                                   Oto ja służebnica Pańska,
                                                                                        Niech mi się stanie według słowa Twego.
                                                        Zdrowaś Maryjo
                                                                  A Słowo stało się ciałem,
                                                                       I zamieszkało między nami.
                                                       Zdrowaś Maryjo
                                                                   P. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko.
                                                                                W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 

Módlmy się: Łaskę Twoją, prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim Wcielenie Chrystusa, Syna Twego poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

          
   6. Aniele Boży.
                 Aniele Boży, stróżu mój,
                 Ty zawsze przy mnie stój.
                 Rano, wieczór, we dnie, w nocy
                 Bądź mi zawsze ku pomocy,
                 Strzeż duszy, ciała mego,
                 zaprowadź mnie do żywota wiecznego.

                                                      Amen.

 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7. Litania pochodzi z Dzienniczka św. Siostry Faustyny

 

Miłosierdzie Boże, wtryskujące z łona Ojca - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, największy przymiocie Boga - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, tajemnico niepojęta - ufamy Tobie

milosier Miłosierdzie Boże, źródło tryskające z Trójcy Przenajświętszej - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, niezgłębione przez żaden umysł ludzki ni anielski - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, z którego tryska wszelkie życie i szczęście - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, ponad niebiosa - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, źródło cudów i dziwów - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, ogarniające wszechświat cały - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, zstępujące na świat w Osobie Słowa Wcielonego - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, które wypłynęło z otwartej rany Serca Jezusowego - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, zawarte w Sercu Jezusa dla nas, a szczególnie dla grzeszników - ufamy Tobie 
Miłosierdzie Boże, niezgłębione w ustanowieniu Hostii świętej - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, w ustanowieniu Kościoła świętego - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, w sakramencie chrztu świętego - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, w usprawiedliwieniu nas przez Jezusa Chrystusa - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, towarzyszące nam przez całe życie - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, ogarniające nas szczególnie w godzinie śmierci - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, darzące nas życiem nieśmiertelnym - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, towarzyszące nam w każdym momencie życia - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, chroniące nas od ognia piekielnego - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, w nawróceniu grzeszników zatwardziałych - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, zdziwienie dla aniołów, niepojęte dla świętych - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, niezgłębione we wszystkich tajemnicach Bożych - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, dźwigające nas z wszelkiej nędzy - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, źródło naszego szczęścia i wesela - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, w powołaniu nas z nicości do bytu - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, ogarniające wszystkie dzieła rąk Jego - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, korono wszystkich dzieł Boga - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, w którym wszyscy jesteśmy zanurzeni - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, słodkie ukojenie dla serc udręczonych - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, jedyna nadziejo dusz zrozpaczonych - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, odpocznienie serc i pokoju wśród trwogi - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, rozkoszy i zachwycie dusz świętych - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, budzące ufność wbrew nadziei - ufamy Tobie

 

Baranku Boży, który okazałeś największe miłosierdzie w odkupieniu świata na krzyżu - przepuść nam Panie

Baranku Boży, który się miłosiernie ofiarujesz za nas w każdej Mszy św. - wysłuchaj nas Panie

Baranku Boży, który z nieprzebranego miłosierdzia gładzisz grzechy nasze - zmiłuj się nad nami

 K: Miłosierdzie Boże ponad wszystkie dzieła Jego
W: Przeto Miłosierdzie Pańskie na wieki wychwalać będę.

 Módlmy się:
Boże, którego Miłosierdzie jest niezgłębione, a skarby litości nieprzebrane, wejrzyj na nas łaskawie i pomnóż w nas ufność w Miłosierdzie Swoje, byśmy nigdy w największych nawet trudnościach nie poddawali się rozpaczy lecz zawsze ufnie zgadzali się z Wolą Twoją, która jest samym Miłosierdziem. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Króla Miłosierdzia, który z Tobą i Duchem Św. okazuje nam Miłosierdzie na wieki wieków. Amen.